การรับเข้า

ผู้ที่สนใจจะสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ติดตามและต้องตรวจสอบประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และกำหนดการต่างๆ โดยให้ผู้สมัครดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์