สาขาย่อย

ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาเฉพาะเลือก  เนื้อหาในรายวิชาครอบคลุมวิชาพื้นฐานและวิชาชีพด้านวิศวกรรมเครื่องกลของสาขาย่อยต่างๆ โดยเน้น 5 กลุ่มวิชาหลัก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มวิชาวิศวกรรมยานยนต์

 • ระบบจุดระเบิด ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น และระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์
 • ระบบส่งกำลัง ระบบกันสะเทือน ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก โครงสร้างรถยนต์ ล้อและยาง
 • ปฏิกิริยาเคมี การไหลของก๊าซที่ทำปฏิกิริยาเปลวไฟของก๊าซผสม การระเบิดรุนแรง เปลวไฟแบบแพร่กระจาย
 • การหล่อลื่นแบบไฮโดรไดนามิก แบริ่งแบบแผ่น เจอนัลแบริ่ง การหล่อลื่นแบบไฮโดรสแตติก การหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิก

กลุ่มวิชาวิศวกรรมพลังงาน

 • การอนุรักษ์พลังงานในระบบความร้อนและไฟฟ้า การจัดการพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อมด้านการใช้พลังงาน
 • พลังงานทดแทน ข้อมูลการแผ่รังสีอาทิตย์ การดูดกลืนโดยตัวเก็บรังสี ทฤษฎีและสมรรถนะของตัวเก็บรังสีแบบแผ่นราบ การสะสมพลังงาน การแปลงผันเป็นพลังงานกล
 • กังหันไอน้ำ กังหันก๊าซ เครื่องควบแน่น และเครื่องยนต์แบบลูกสูบชัก

กลุ่มวิชาวิศวกรรมปรับอากาศ

 

 • ห้องเย็น การถนอมอาหารโดยการทำให้เย็น การทำความเย็นอุณหภูมิต่ำ และไครโอจีนิคส์
 • ศึกษาการใช้เครื่องมือ ฝึกการติดตั้ง ฝึกการบำรุงรักษาและปฏิบัติการ
 • การควบคุมการไหลของของเหลว การควบคุมการไหลของอากาศ การควบคุมอุณหภูมิ อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ในระบบปรับอากาศ
 • การออกแบบห้องสะอาด การประหยัดพลังงาน การควบคุมการไหลของอากาศห้องสะอาดสำหรับงานชีววิทยา

กลุ่มวิชาวิศวกรรมออกแบบและการผลิต

 • ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับ แคด/แคม คำสั่งการสร้างแบบจำลองสามมิติ
 • การใช้ แคด/แคม สำหรับการออกแบบชิ้นส่วนทางเครื่องกล
 • ประเภทของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี กระบวนการผลิตและการวางแผนเทคโนโลยีการตัดโลหะ การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซีสำหรับเครื่องกลึงและเครื่องกัด
 • อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ทางเครื่องกล หลักการทำงานของไดโอด แอลอีดี และทรานซิสเตอร์

กลุ่มวิชาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

 • หลักการป้องกันอัคคีภัย ประเภทของอัคคีภัยและการเลือกสารดับเพลิง
 • กฎหมายควบคุมอาคารและมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย การวิเคราะห์จุดประสงค์ และการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร
 • การวิเคราะห์และการเลือกระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติและอุปกรณ์ประกอบ การออกแบบระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ
 • หลักการของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ตรวจจับไฟและควันไฟแบบต่างๆ

 

 

 

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์