งานบริการ

ภาควิชาฯ มีนโยบายให้คำปรึกษาและบริการทางวิชาการทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน
โดยสาขาต่างๆที่ให้บริการได้แก่

 • วิศวกรรมพลังงาน
 • แม่พิมพ์ยาง
 • กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
 • การออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
 • ระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น
 • รถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมธรรมชาติ (NGV)
 • เทคโนโลยีทางวิศวกรรมยานยนต์
 • เทคโนโลยีความปลอดภัยในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

หน่วยงานที่ให้คำปรึกษาและบริการโดยคณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาฯ ได้แก่

 • ศูนย์เทคโนโลยียานยนต์
  ที่ตั้ง: ชั้น 1 อาคาร 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ผศ.ดร. พิพล บุญจันต๊ะ
  • รศ. สมพงษ์ พิเชฐภิญโญ
  • ผศ. มยุรี เทศผล
  • รศ.ดร. สันติ ลักษิตานนท์
  • อ.ดร. เจตวีย์ ภัครัชพันธ
 • ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  ที่ตั้ง: ชั้น 7 อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรศาสตร์
  • รศ. เกียรติไกร อายุวัฒน
 • ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางยานยนต์พลังงานทางเลือก
  ที่ตั้ง: อาคาร 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • อ.ดร. เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์
  • ผศ.ดร. พิพล บุญจันต๊ะ
  • รศ. สมพงษ์ พิเชฐภิญโญ
  • ผศ.ดร. ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ
  • อ.ดร. คุณยุต เอี่ยมสอาด
  • อ.ดร. ธเนศ อรุณศรีโสภณ
  • อ.ดร. เอกไท วิโรจน์สกุลชัย
 • ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางแม่พิมพ์ยาง
  ที่ตั้ง: ตึก RDiPT
  • ผศ.ดร. ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ
 • ศูนย์เทคโนโลยีระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น
  ที่ตั้ง: ตึก RDiPT
  • รศ.ดร. ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ
  • ผศ.ดร. พิชัย กฤชไมตรี
 • ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม (website)
  ที่ตั้ง: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  • รศ.ดร. ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ
  • ผศ.ดร. ณัฐศักดิ์ บุญมี
  • ผศ.ดร. พิชัย กฤชไมตรี
  • ผศ.ดร. วิชัย ศิวะโกศิษฐ

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์