เจ้าหน้าที่

 


คุณยงยศ ต่วนทอง

Yongyos Tuanthong
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ชำนาญงาน)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
           
คุณสมบูรณ์  ยอดล้ำ

Somboon Yordlam
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายกิจการนิสิต
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
           
คุณพรสวรรค์ ระเบียบแหวน

Porsawan Rabeingwan
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายเงินและบัญชี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
         
 
คุณสุภาพร สถิตย์
Supaphorn Sathit
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
คุณสุกัญญา เอกม่วง
Sukanya Eakmueng
เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
คุณสุภาวดี เกษมพุก
Suphawadee Kasempuk
เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
         
 
     
คุณสุวัตร เกษมพุก
Suwat Kasempuk
เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
  คุณประเวสน์ แบบประเสริฐ
Prawes Babprasert
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายสารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 คุณศิริรัตน์  เผือกพันธ์
Sirirat Phueakphan
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

         
   
 
     
   

 
 คุณจุฑารัตน์  สว่างศรี
Jutharat Sawangsri
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
       
         
       

 

 

 

 

  

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์