ครูช่าง

 

         
 
คุณสุเมธ  เชื้อสุดใจ
Sumeth Chuesudchai
เจ้าหน้าที่ประจำโรงฝึกงาน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
คุณวสรรค์  ใจซื่อกุล
Wasun Jaisuekul
เจ้าหน้าที่ประจำโรงฝึกงาน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
คุณกาจ  ศุภผล
Kaj Supapol
เจ้าหน้าที่ประจำโรงฝึกงาน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
         
 
คุณชัยณรงค์  ภิณโทแก้ว
Chainarong Phinthogaw
เจ้าหน้าที่ประจำโรงฝึกงาน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
คุณรุ่ง เรืองผล
Rung Ruengphol
เจ้าหน้าที่ประจำโรงฝึกงาน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
คุณสถิตย์  สุนทรวิภาต
Satit Soonthornvipart
เจ้าหน้าที่ประจำโรงฝึกงาน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
         
 
คุณสุนัน ภิณโทแก้ว
Sunan Phinthogaw
เจ้าหน้าที่ประจำโรงฝึกงาน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
คุณมารุศ ชาวไร่
Marud Chawrai
เจ้าหน้าที่ประจำโรงฝึกงาน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
คุณสมาน สุไลมาน
Sman Sulaiman
เจ้าหน้าที่ประจำโรงฝึกงาน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์