มีข้อผิดพลาด
  • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/b
  • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/b
  • Copy failed
  • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/b
  • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/b
  • Copy failed
แจ้งให้ทราบ
  • Lack of access rights - File 'cache/b'
  • Lack of access rights - File 'cache/b'

เกี่ยวกับเรา

ab pic

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ อาคาร 5 อาคาร 6 และอาคาร 14 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2510 โดยได้เปิดสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ในระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปี พ.ศ.2508

ปัจจุบันการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีครอบคลุมวิชาพื้นฐานด้านวิศวกรรมของสาขาต่างๆและวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยเน้น 5 กลุ่มวิชาหลัก ได้แก่ กลุ่มวิชาวิศวกรรมยานยนต์ กลุ่มวิชาวิศวกรรมพลังงาน กลุ่มวิชาวิศวกรรมปรับอากาศ กลุ่มวิชาวิศวกรรมออกแบบและการผลิต และกลุ่มวิชาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย โดยทางภาควิชาฯ ได้จัดการเรียนการสอนออกเป็นภาคปกติ ภาคพิเศษ และ ภาคนานาชาติ

ปีพ.ศ.2530 ภาควิชาฯ ได้ทำการเปิดสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) โดยแบ่งสาขาวิชาออกเป็น 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชากลศาสตร์และการประยุกต์, กลุ่มวิชาเทอร์โม-ของไหล, และกลุ่มวิชาระบบพลศาสตร์และการควบคุม และในปีพ.ศ.2546 ภาควิชาฯ ได้เปิดสอนในระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทฤษฎี การวิจัยค้นคว้าและพัฒนางานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลในเชิงลึก 

ปณิธานและพันธกิจ

  • ผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ที่มีความรู้ความสามารถ มีความอดทนและรู้จักแก้ปัญหา มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติให้เกิดความเจริญก้าวหน้า
  • ทำการศึกษาวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี ของประเทศให้เจริญก้าวหน้าและก้าวทันความเจริญของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ตลอดจนช่วยชี้นำสังคมให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างถูกต้อง 

 

การติดต่อ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทร: 0-2797-0999 ต่อ 1803, 1804
โทรสาร: 0-2579-4576
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่ตั้ง

 map me
(คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเต็ม)

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์