ประกาศ รับเงินโครงงาน 01208499 ,01211499

ประกาศ

         ให้นิสิตชั้นปี 4 (ภาคปกติ)  มารับเงินโครงงาน 01208499 ,01211499 ในวันที่ 1–2 และ 5-9 มิถุนายน  2560 เวลา  10.00 – 12.00 น.
ที่ห้อง 5202  โดยต้องเตรียมเอกสาร 1. สำเนาบัตรประชาชนที่ไม่หมดอายุ  พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง   กรณีที่ไม่มารับด้วยตนเองต้องทำใบมอบฉันทะ,สำเนาบัตรของตัวเองและสำเนาบัตรของผู้มารับให้

ตัวอย่างใบมอบฉันทะ

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

 

 

 

 

ประกาศโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

-------------------------------------------------

 

                    ตามที่โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง) นั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการรับสมัครและพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก และให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้เข้าสอบคัดเลือกตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561  โดยกำหนดสอบสัมภาษณ์วันเสาร์ ที่ 9  มิถุนายน 2561 ห้อง 5ณ ห้องสำนักงาน อาคาร 5 ชั้น 2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

                           

                                                          ประกาศ ณ วันที่  25  พฤษภาคม  2561

 

 

 

                                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธำรงค์  พุทธาพิทักษ์ผล)

                            ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ (รอบสอง)
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
ระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา  :  วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)

    รหัสสาขาวิชา XE57

ลำดับที่

เลขที่สมัคร

ชื่อ-สกุล

แผนการเรียน

เงื่อนไขการรับเข้าศึกษาของสาขา

1

611201

นายธีระพงศ์  คงเทพ

ก แบบ ก2

-

2

611202

ร.ต. นิธิ ใจแก้ว

ก แบบ ก2

-

3

611203

น.ส.ธิติมา  สุระดะนัย

ก แบบ ก2

-

4

611204

น.ส.กฤตพร  ชายพรม

ก แบบ ก2

-

5

611205

นายสิทธิพันธ์  สอนสุจิตรา

ก แบบ ก2

-

6

611206

นายกายเพชร  นันทะภา

ก แบบ ก2

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการวิศวกรยุคใหม่ 2559

นิสิตที่กำลังจะเข้าสู่ชั้นปีที่ 2 ภาควาวิศวกรรมเครื่องกล จะต้องเข้าร่วม

โครงการวิศวกรยุคใหม่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

            1.เพื่อให้นิสิตที่กำลังจะเข้าศึกษายังภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รู้จักกับอาจารย์และบุคลากร      รวมถึงกิจกรรม การดำเนินงาน ของภาควิชาฯ กฎเกณฑ์และกติกาของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

            2.เพื่อให้นิสิตได้รู้จักลักษณะงานของวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล

            3.เพื่อให้นิสิตได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ แผนการเรียน และข้อปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

            4.เพื่อปลูกฝังจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล

            5.เพื่อให้นิสิตได้ทำความรู้จักกับเพื่อนนิสิต และนิสิตรุ่นพี่ในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

รูปแบบโครงการ

            สำหรับโครงการวิศวกรยุคใหม่ ได้แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมคือ

  • กิจกรรมปฐมนิเทศ (กิจกรรมนี้นิสิตทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม) ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในวันที่ จันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560
  • กิจกรรม ME Camp  (กิจกรรมนี้นิสิตทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม) โดยกิจกรรมส่วนนี้จะจัดในวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2560  ณ บ้านสังข์ บีท รีสอร์ท จ.ระยอง

 

 

 

ขอให้นิสิตดาวน์โหลดเอกสารใบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ และรายละเอียดโครงการ ได้ที่ download

และส่งใบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ ทาง E-Mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือที่ธุรการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

อาคาร 5 ชั้น 2 ที่  พี่อ้อย หรือ พี่กอล์ฟ

ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

 

 

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์