โครงงานปีการศึกษา 2561

รายชื่อโครงงานวิศวกรรม ปีการศึกษา 2561  
ลำดับ หัวข้อ อาจารย์ที่ปรึกษา
1 CFD Simulation of Flow Over Turbulators in Gas Turbine Blade cooling system รศ.ดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร
2 การจำลองเบื้องต้นของ gut-on-chip โดยใช้ CFD รศ.ดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร
3 การออกแบบและพัฒนาเครื่องหมักขยะเศษอาหาร ผศ.ดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ
4 การแยกชั้นโลหะในบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียม-พลาสติกโดยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล ผศ.ดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ
5 Numerical Analysis of Dual-Fuel Engines using CFD อ.ดร.เฉลิมพล เปล่งสะอาด
6 Tracking Soot Particles Evolution in a Diesel Engine อ.ดร.เฉลิมพล เปล่งสะอาด
7 ศึกษาการถ่ายเทความร้อนบนแผงวงจรและออกแบบปรับปรุงระบบระบายความร้อน อ.ดร.เฉลิมพล เปล่งสะอาด
8 ติดตั้งเครื่อง PLC สำหรับระบบสายการผลิตจำลอง ผศ.ดร.ชมาพร เจียรบุตร
9 พัฒนาขั้วแอโนดสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพ ผศ.ดร.ชมาพร เจียรบุตร
10 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก ผศ.ดร.ชมาพร เจียรบุตร
11 พัฒนาขั้วแคโทดสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพ ผศ.ดร.ชมาพร เจียรบุตร
12 A design of the energy harvester Using flow induce vibration รศ.ดร.ชวลิต กิตติชัยการ
13 การศึกษาการเปลี่ยนสถานะของของไหลในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน รศ.ดร.ชวลิต กิตติชัยการ
14 การศึกษาการระบายความร้อนของครีบขนาดเล็กในอุปกรณ์ระบายความร้อน รศ.ดร.ชวลิต กิตติชัยการ
15 Energy Harvester รศ.ดร.ชวลิต กิตติชัยการ
16 Application of Ultra-Wideband Radar on Termite Detection รศ.ดร.ชวลิต กิตติชัยการ
17 การใช้ FEA ออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์จากกระบวนการเป่าขึ้นรูป  รศ.สัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์
18 ผลกระทบของผงวัสดุที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเทอร์โมพลาสติก รศ.สัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์
19 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก รศ.สัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์
20 การพัฒนาการผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก รศ.สัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์
21 Engine cycle simulation ผศ.ดร.ธเนศ อรุณศรีโสภณ
22 ชุดอุปกรณ์จับเวลาว่ายน้ำอัตโนมัติ Swimming Pace Clock System ผศ.ดร.ธเนศ อรุณศรีโสภณ
23 การดัดแปลงติดตั้งเทอร์โบชาร์จเจอร์บนเครื่องยนต์  ผศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย
24 การศึกษาการทำงานระบบเทอร์โบชาร์จเจอร์ด้วยโปรแกรม AVL-Boost ผศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย
25 การทำนายมวลก๊าซธรรมชาติที่ปั้ม NGV โดยใช้ Compressibility Factor ผศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย
26 การทดสอบประสิทธิภาพรถยนต์ด้วยการใช้น้ำแก๊สโซฮอล์ที่มีปริมาณเอทานอลต่างกัน ผศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย
27 อุปกรณ์ถนอมอาหารด้วยความเย็น ผศ.ดร.กรรมมันต์ ชูประเสริฐ
28 การพัฒนาความเที่ยงตรงบนชุดระบบตรวจวัดผิวการสึกของรางรถไฟ ผศ.ดร.กรรมมันต์ ชูประเสริฐ
29 3 DOF Robot ผศ.ดร.กรรมมันต์ ชูประเสริฐ
30 การวิเคราะห์ความเสียหายของโครงสร้างใบพัดลมอย่างง่าย ผศ.ดร.พงศ์ธร พรหมบุตร
31 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของใบพัดกังหันลมผลิตไฟฟ้า ผศ.ดร.พงศ์ธร พรหมบุตร
32 Carbon Fiber Monocoque ผศ.ดร.พงศ์ธร พรหมบุตร
33 การออกแบบและวิเคราะห์โครงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ผศ.ดร.พงศ์ธร พรหมบุตร
34 Design and analysis aerodynamic for race car ผศ.ดร.พงศ์ธร พรหมบุตร
35 Fatigue test on bone plate for small animals ผศ.ดร.พงศ์ธร พรหมบุตร
36 Citrus Bergamot Presting machine (เครื่องนวดมะกรูด) รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์
37 การประเมินประสิทธิภาพของระบบเซลล์แสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ อ.ดร.ภูวนาถ ปรมาพจน์
38 การศึกษาวิธีการประเมินอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ตะกั่วกรด อ.ดร.ภูวนาถ ปรมาพจน์
39 การพัฒนาระบบติดต่อประสานระหว่างระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่กับผู้ใช้ยานยนต์ อ.ดร.ภูวนาถ ปรมาพจน์
40 การศึกษาวิธีทำสมดุลแรงดันไฟฟ้าของระบบแบตเตอรี่ลิเทียมสำหรับการใช้งานในยานยนต์ไฟฟ้า อ.ดร.ภูวนาถ ปรมาพจน์
41 Design of Swapping Battery pack Enclosure for Electric TukTuks อ.ดร.ภูวนาถ ปรมาพจน์
42 การศึกษาและออกแบบระบบ Organic Rankine Cycle (ORC) รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ
43 การออกแบบระบบท่อสำหรับระบบ Chiller (Chiller Plant piping design) รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ
44 ระบบทำความเย็นแบบดูดซึม Absorbtion chiller รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ
45 การออกแบบระบบปรับอากาศเพื่อการประหยัดพลังงาน รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ
46 การนำความร้อนที่สูญเสียจาก air compressor  มาใช้ประโยชน์ ผศ.ดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์
47 การวิเคราะห์ ออกแบบ และปรับปรุงระบบส่งกำลังของอากาศยานไร้คนขับสำหรับทางการแพทย์ฉุกเฉิน ผศ.ดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์
48 การเพิ่มประสิทธิภาพของคอล์ยเย็นสำหรับเครื่องทำน้ำเย็นขนาด 1 ตัน โดยการใช้คลื่นเหนือเสียง ผศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์
49 การเพิ่มการระบายความร้อนของมอเตอร์ไฟฟ้าในรถยนต์ไฟฟ้า ผศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์
50 การเพิ่มประสิทธิภาพของคอล์ยเย็นสำหรับเครื่องทำน้ำเย็นขนาด 5 ตัน โดยการใช้คลื่นเหนือเสียง ผศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์
51 ผลกระทบของชนิดของน้ำต่อการแลกเปลี่ยนความร้อนภายใต้คลื่นเหนือเสียง ผศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์
52 Motor Control using PLC Microcontroller ผศ.ดร.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์
53 ชุดฝึกสอนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล Mechatronics Lab Kit ผศ.ดร.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์
54 การควบคุมอุณหภูมิเพื่อเหนี่ยวนำการออกดอกของต้นมะยงชิด ผศ.ดร.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์
55 Laminar Cabinet flow ผศ.ดร.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์
56 IOTs for Smart Building ผศ.ดร.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์
57 ตู้ความร้อนสำหรับอบสารในห้องทดลอง ผศ.ดร.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์
58 Pettier Jacket ผศ.ดร.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์
59 ห้องเย็นเคลื่อนที่พลังงานแสงอาทิตย์ ผศ.ดร.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์
60 Productivity Improvement for Tray setting Process in Food Processing of cool Portion for Catering Department อ.ดร.วรพงษ์ สว่างศรี
61 Chuckink system อ.ดร.วรพงษ์ สว่างศรี
62 พัฒนาระบบการจัดเรียงอาหารบนสายพานอาหารของครัวการบิน อ.ดร.วรพงษ์ สว่างศรี
63 เครื่องตะบันน้ำอัจฉริยะ อ.ดร.วรพงษ์ สว่างศรี
64 การออกแบบมือจับอเนกประสงค์และระบบติดตามแสดงผล อ.ดร.วรพงษ์ สว่างศรี
65 Productivity Improvement of food Production Process of Hot Portion for Catering department อ.ดร.วรพงษ์ สว่างศรี
66 ระบบเติมวัสดุในสถานีการผลิตแบบอัตโนมัติ Auto Co-planarity and packing อ.ดร.วรพงษ์ สว่างศรี
67 การออกแบบกลไกผ่อนแรงน้ำหนักของกระเป๋า ผศ.วัชระ เครือรัฐติกาล
68 การออกแบบชุดทำงานของดินสอฝนข้อสอบ ผศ.วัชระ เครือรัฐติกาล
69 การวิเคราะห์และออกแบบเครื่องจักรกล V.3 ผศ.วัชระ เครือรัฐติกาล
70 เครื่องย่อยไม้หยาบขนาดเล็ก ผศ.ดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์
71 เครื่องปลูกถั่วแระ  Edamame Planter ผศ.ดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์
72 เครื่องดูแลต้นอ่อนพืชอัตโนมัติ ผศ.ดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์
73 การออกแบบและทดสอบชุดป้อนและเด็ดถั่วแระญี่ปุ่นแบบใหม่ ผศ.ดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์
74 เครื่องเพาะเมล็ดต้นอ่อนอัตโนมัติ ผศ.ดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์
75 เครื่องย่อยเศษอาหาร Food Stabillizer อ.ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์
76 Foot drop orthosis device model อ.ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์
77 Ground source heat pump อ.ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์
78 การวิเคราะห์แรงและอุณหภูมิที่มีผลต่อการทำงานของประแจรถไฟในศูนย์ซ่อมบำรุง Airport Rail Link รศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ
79 การวิเคราะห์แนวโน้มการเกิดความล้าจากการกลิ้งของล้อรถไฟบนรางที่เกิดจากการใช้ล้อคอนทัวร์วิฑูรและราง BS100A ของรถจักร SDA-3 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย รศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ
80 การวิเคราะห์และประมวลผล Ride Comfort ของระบบรถขนส่ง รศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ
81 Switch Point Tool รศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ
82 การวัดแรงกระทำระหว่างล้อและรางขณะเข้าโค้ง รศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ
83 Stress analysis at a frog point of railway turnont รศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ
84 การวิเคราะห์การสึกหรอของล้อรถจักร Hitachi รศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ
85 ฟังก์ชั่นปรับแต่งพารามิเตอร์ควบคุม PID อัตโนมัติ ดร.วโรดม ตู้จินดา
86 Developing Agricultural Robot for IoT on NETPIE ดร.วโรดม ตู้จินดา
87 Thermal immersion circulator ผศ.ดร.นัยสันต์ อภิวัฒนลังการ

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์