โครงงานปีการศึกษา 2560

รายชื่อโครงงานวิศวกรรม ปีการศึกษา 2560  
ลำดับ หัวข้อ อาจารย์ที่ปรึกษา
1 เครื่องออกกำลังกาย 4.0 ผศ.ดร.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์
2 ระบบวิเคราะห์การเดิน (Motion Analysis System) ผศ.ดร.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์
3 การติดตามประสิทธิภาพจากห้องเย็นระบบปรับอากาศ (Performance Monitoring) ผศ.ดร.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์
4 การจัดสร้างต้นแบบกระบะเพาะชำต้นกล้ากล้วยควบคุมอุณหภูมิโดยแหล่งน้ำธรรมชาติแบบเรียงซ้อน ผศ.ดร.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์
5 เครื่องออกกำลังกาย 4.0 (Smart Exercise Machine 4.0) ผศ.ดร.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์
6 Smart Farming ผศ.ดร.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์
7 ชุดจำลองแขนกลหยิบจับชิ้นงานอัตโนมัติในอุตสาหกรรม (Industrial Robot Arms Model) ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง
8 ชุดจำลองการลำเลียงและคัดแยกบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติในอุตสาหกรรมการผลิต ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง
9 การศึกษาและออกแบบประตูกั้นชานชลารถไฟแบบเชือกกั้น ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง
10 ศึกษาการออกแบบและผลิตล้อรถ Formula Student จาก Carbon ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง
11 Foot Drop Orthosis Device อ.ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์
12 เครื่องรีไซเคิลเศษอาหาร Food Recycle อ.ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์
13 เครื่องแยกกรวดออกจากเมล็ดข้าว อ.ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์
14 การศึกษาวิธีการลงน้ำหนักของเท้า Foot Sensor อ.ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์
15 เครื่องช่วยเดินเวอร์ชั่น 4 (Development of walker version IV) ผศ.ดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล
16 Design a roof structure for decreasing temperature of condensing unit in air conditioner ผศ.ดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล
17 Continuous Passive Motion (Hip & Knee) Project ผศ.ดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล
18 3D-leg models of dogs from CT-Scan data ผศ.ดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล
19 การวิเคราะห์การหั่นเห็ดหลินจื้อ อ.ดร.ชมาพร เจียรบุตร
20 การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า อ.ดร.ชมาพร เจียรบุตร
21 Self Balancing Motorcycle ผศ.ดร.นัยสันต์ อภิวัฒนลังการ
22 Balancing Arm on four wheels car ผศ.ดร.นัยสันต์ อภิวัฒนลังการ
23 Vertical Axis Wind Turbine with Continuous Blade Angle Adjustment ผศ.ดร.นัยสันต์ อภิวัฒนลังการ
24 การลดความเค้นหนาแน่นของแผ่นกึงอนันท์มีรูวงกลมคู่ภายใต้ภาระดึงโดยใช้วิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์ ผศ.วัชระ เครือรัฐติกาล
25 การลดความเค้นหนาแน่นของแผ่นกึงอนันท์มีรูวงกลมเดี่ยวอยู่ใกล้ขอบภายใต้ภาระดึงโดยวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์ ผศ.วัชระ เครือรัฐติกาล
26 การเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนในระบบความร้อน อ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์
27 การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนของการไหลของน้ำแบบราบเรียบในท่อสี่เหลี่ยมด้วยคลื่นการใช้เหนือเสียง อ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์
28 การศึกษาการเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในท่อแนวดิ่งด้วยการใช้คลื่นเหนือเสียง อ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์
29 Enhancement of heat transfer between water and air in rectangular duct using ultrasound อ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์
30 การศึกษาการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ รศ.เกียรติไกร อายุวัฒน์
31 การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน Energy Audit รศ.เกียรติไกร อายุวัฒน์
32 การศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารเพื่อใช้แทนก๊าซหุงต้ม รศ.เกียรติไกร อายุวัฒน์
33 การศึกษาและออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อใช้พลังงานไฟฟ้า รศ.เกียรติไกร อายุวัฒน์
34 เครื่องบดชีวมวล รศ.เกียรติไกร อายุวัฒน์
35 ชุดหัวเกี่ยวถั่วแระ Edamame picker ผศ.ดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์
36 การประดิษฐ์เครื่องปลูกถั่วแระญี่ปุ่น โดยใช้อัตราการปล่อยเมล็ดถั่วแระ สัมพันธ์กับความเร้วของรถแทร็กเตอร์ ผศ.ดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์
37 เครื่องม้วนดัดโลหะแบบกึ่งอัตโนมัติ ผศ.ดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์
38 การผลิต Pattern สำหรับการหล่อโลหะด้วยทรายด้วยเทคโนโลยี Rapid Prototype รศ.สัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์
39 Design plastic products by using Thermochromic Material รศ.สัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์
40 Cutting Die for Thin Specimen รศ.สัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์
41 การนำ CAD/CAE มาใช้ในการออกแบบกลไกของผลิตภัณฑ์ รศ.สัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์
42 การวิเคราะห์แรงระหว่างล้อและรางรถไฟขณะเข้าโค้งในสภาวะคงตัวของแคร์รถโดยสารของการรถไฟแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ
43 Wheel Rail interface and stress analysis at frog point of the state railway of thailand ผศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ
44 อุปกรณ์แยกเมล็ดข้าว  Rice De-stoning machine ผศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ
45 fault detection of Railway Points Machine ผศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ
46 การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างล้อและรางและการวิเคราะห์ความเค้นที่หัวตะเฆ่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ
47 แบบจำลองแม่พิมพ์แบบ 3-plate สำหรับการเรียนวิชา Mold and Die อ.ดร.อัญชนา วงษ์โต
48 เครื่องเพาะต้นอ่อนข้าวสาสี อ.ดร.อัญชนา วงษ์โต
49 การออกแบบสวนแนวตั้ง Tower Garden Design อ.ดร.อัญชนา วงษ์โต
50 แบบจำลองแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสำหรับการเรียนการสอนวิชาแม่พิมพ์และแบบหล่อ อ.ดร.อัญชนา วงษ์โต
52 Bed-sore aid patients mechanism อ.ดร.อัญชนา วงษ์โต
53 กลไกช่วยเหลือผู้ป่วยแผลกดทับ อ.ดร.อัญชนา วงษ์โต
54 การศึกษาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของท่อความร้อน (Heat pipe) รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ
55 ชุดสาธิตการทำงานของระบบ Water Chiller (Mini water chiller system, MWCs) รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ
56 การออกแบบและการติดตั้งระบบควบคุมของระบบปรับอากาศแบบ VRF (Variable Refrigerant Flow) รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ
57 การออกแบบระบบปั๊มความร้อน (Heat Pump) รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ
58 ระบบทำความเย็นประเภทดูดซึม (Absorption chiller) รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ
59 ศึกษาการออกแบบระบบช่วงล่างส่วน Unsprungweight และระบบ Traction Control ของรถ Formular Student ผศ.ดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์
60 Improvement of Thai's Energy Management System Requirements ผศ.ดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์
61 เครื่องจำลองการขับขี่ ผศ.ดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์
62 Hydrogen Station for Fuel Cell Vehicles ผศ.ดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์
63 การลดการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ผศ.ดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์
64 การพัฒนาอุปกรณ์ส่งข้อมูลเครื่องจักรด้วย IOT ผศ.ดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์
65 พัฒนาแบบจำลองเพื่อศึกษาพฤติกรรมของช่วงล่างรถ Formula Student ผศ.ดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์
66 เครื่องยนต์วาล์วอิสระ Free Valve Engine ผศ.ดร.ธเนศ อรุณศรีโสภณ
67 Engine Cycle Simulation of RICARDO GDI engine ผศ.ดร.ธเนศ อรุณศรีโสภณ
68 การจำลองรูปแบบการจัดวางและลักษณะท่อร่วมไอดีของเครื่องยนต์ TSAE Student Formula Engine Simulation  ผศ.ดร.ธเนศ อรุณศรีโสภณ
69 การศึกษาการผลิตกักเก็บและจ่ายก๊าซไฮโดรเจนเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ ผศ.ดร.พิพล บุญจันต๊ะ
70 การศึกษาการใช้งานก๊าซไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ ผศ.ดร.พิพล บุญจันต๊ะ
71 การศึกษาเชื้อเพลิงแอลกอฮอล์เปรียบเทียบน้ำมันเบนซิลในเครื่องยนต์สันดาป ผศ.ดร.พิพล บุญจันต๊ะ
72 ถังบรรจุความดันวัสดุผสม ส่วนที่ 1 (Composite Pressure vessel Part 1) ผศ.ดร.พิพล บุญจันต๊ะ
73 ถังบรรจุความดันวัสดุผสมส่วนที่ 2 (Composite Pressure vessel Part 2) ผศ.ดร.พิพล บุญจันต๊ะ
74 ถังบรรจุความดันวัสดุผสมส่วนที่ 3 (Composite Pressure vessel Part 3) ผศ.ดร.พิพล บุญจันต๊ะ
75 การออกแบบและผลิต Jig และ fixture หรืออุปกรณ์สนับสนุนและเสริมความแม่นยำในการตัดเฉือนในระดับไมโคร อ.ดร.วรพงษ์ สว่างศรี
76 เครื่องแยกผลิตภัณฑ์หลังการผลิต อ.ดร.วรพงษ์ สว่างศรี
77 การพัฒนาและปรับปรุงผังโรงงานด้วย Avix และ 3D scan อ.ดร.วรพงษ์ สว่างศรี
78 การออกแบบและผลิตฐานอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานอเนกประสงค์สำหรับแขนกลแบบ 6 แกน อ.ดร.วรพงษ์ สว่างศรี
79 Robot for minimal agriculture อ.ดร.วรพงษ์ สว่างศรี
80 Development of Demonstration System of Automate Flexible Manufacturing System อ.ดร.วรพงษ์ สว่างศรี
81 Smart Locking System อ.ดร.วรพงษ์ สว่างศรี
82 การแสดงมุมเอียงใน 3 มิติ โดยใช้ตัวกรองคาลแมนรวมสัญญาณจากชุดเซนเซอร์ ผศ.ดร.พงศ์ธร พรหมบุตร
83 การออกแบบและผลิตแบบจำลองย่อส่วนของใบพัดกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่ทำจากวัสดุคอมโพสิด ผศ.ดร.พงศ์ธร พรหมบุตร
84 การออกแบบและสร้างต้นแบบพาหนะ 2 ล้อแบบ Segway ผศ.ดร.พงศ์ธร พรหมบุตร
85 Aerodynamics analysis of a composite wind turbind blade using fluid-structure interaction ผศ.ดร.พงศ์ธร พรหมบุตร
86 การใช้เทคนิค Deep Learning เพื่อตรวจจับเป้าหมายสำหรับ Remote Weapon Station รศ.ดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย
87 การพัฒนาชุดทดลองระบบควบคุมอัตโนมัติ รศ.ดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย
88 การพัฒนาชุดทดลองระบบควบคุมอัตโนมัติ 1 รศ.ดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย
89 การศึกษาวิธีตรวจประเมินสมรรถนะระบบปั๊มน้ำดับเพลิง รศ.สมพงษ์ พิเชษฐภิญโญ
90 การทดสอบและปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องคูลลิ่งโมดูลสำหรับตู้ควบคุม รศ.สมพงษ์ พิเชษฐภิญโญ
91 Computational and Experimental study of flow over bar รศ.ดร.ชวลิต กิตติชัยการ
92 Analysis of micro fluid flow in heat exchanger รศ.ดร.ชวลิต กิตติชัยการ
93 Application of ultra wideband senser on termite detection รศ.ดร.ชวลิต กิตติชัยการ
94 การศึกษาร่องรอยการเกิดความปั่นป่วนโดยใช้ผลึกของเหลว A Study of walker induced transition using liquid crystal รศ.ดร.ชวลิต กิตติชัยการ
95 การวิเคราะห์ระบบการตอบสนองเชิงพลวัตของแขนหุ่นยนต์เคลื่อนที่อิสระ 6 แกน ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ
96 การอนุรักษ์พลังงานภายในอาคารสถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ผศ.ดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ
97 Design of a Concrete-Reinforced Buoy รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์
98 Factors Affecting Smart Board Forming รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์
99 Food machining center รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์
100 New prototype industrail robot by IOT system for meet Thailand 4.0 policy ผศ.ดร.กรรมมันต์ ชูประเสริฐ
101 ลูกระนาดชะลอความเร็วพลังงาน ผศ.ดร.อภิชาต แจ้งบำรุง
102 กระดูกสัตว์เทียมเพื่อการศึกษา ผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด
103 Rapid Prototype for medical education ผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด
104 แปรรูปขยะเป็นพลังงาน อ.ดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ
105 การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบขนาดเล็ก Part 1 อ.ดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ
106 การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบขนาดเล็ก Part 2 อ.ดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ
107 Activated carbon production from biomass using thermal and physical activation for application safety mask อ.ดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ
108 การผลิตเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งจากไม้ยางพาราด้วยกระบวนการทอร์รีแฟคชั่น อ.ดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ
109 Energy Conservation in Boiler Systems อ.ดร.เฉลิมพล เปล่งสะอาด
110 การศึกษาเกี่ยวกับการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่มีการฉีดเชื้อเพลิงเข้าไปในห้องเผาไหม้โดยตรง โดยวิธีการจำลองทางคอมพิวเตอร์ อ.ดร.เฉลิมพล เปล่งสะอาด
111 Engine Simulation II อ.ดร.เฉลิมพล เปล่งสะอาด
112 Engine Simulation III อ.ดร.เฉลิมพล เปล่งสะอาด
113 การปรับปรุงระบบปรับอากาศของห้องเรียนภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล อ.ดร.เฉลิมพล เปล่งสะอาด
114 การปรับปรุงระบบปรับอากาศในห้องเรียนอาคาร 3 อ.ดร.เฉลิมพล เปล่งสะอาด
115 single line train protecttion using simple mechanical methods Mr.Jonh Leonard Roberts
116 สื่อการเรียนการสอนปฏิบัติการและการศึกษาการนำความร้อนของภาชนะย่อยสลายทางชีวภาพ อ.ดร.จิระชัย มิ่งบรรเจิดสุข
117 Electronic Control Unit (ECU) in automobile ผศ.ดร.ชูเกียรติ การะเกตุ

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์