โครงงานปีการศึกษา 2559

รายชื่อโครงงานวิศวกรรม ปีการศึกษา 2559  
ลำดับ หัวข้อ อาจารย์ที่ปรึกษา
1 ตู้เพาะเลี้ยงต้นกล้า รศ.ดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย
2 ห้องเย็นจากแอร์บ้านราคาประหยัด Affordable A/C Cold Storage ผศ.ดร.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์
3 A/C Cold Storage ผศ.ดร.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์
4 Lower Limb Asist Device (Exoskeleton II) ผศ.ดร.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์
5 Power Assisted Device (Arm part) ผศ.ดร.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์
6 Crop Pest and Disease Forecast ผศ.ดร.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์
7 ห้องเย็นจากแอร์บ้านราคาประหยัด (Affordable A/C Cold Storage) ผศ.ดร.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์
8 A/C Cold Storage ผศ.ดร.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์
9 Online cop monitering ผศ.ดร.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์
10 เครื่องปอกสายไฟแบบอัตโนมัติ ผศ.ดร.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์
11 Robo Arm ผศ.ดร.พงศ์ธร พรหมบุตร
12 Wind Turbine ผศ.ดร.พงศ์ธร พรหมบุตร
13 เฮลิคอปเตอร์สี่ใบพัด รูปตัว X ผศ.ดร.พงศ์ธร พรหมบุตร
14 หุ่นยนต์สองล้อทรงตัวด้วยตัวเอง รุ่นที่ 3 ผศ.ดร.พงศ์ธร พรหมบุตร
15 การวิเคราะห์โครงสร้างวัสดุ Composite ด้วย Finite de mert ผศ.ดร.พงศ์ธร พรหมบุตร
16 การสร้างและทดสอบเครื่องกายภาพบำบัดแบบสายพานเดินในน้ำสำหรับผู้สูงอายุ รศ.ดร.ชวลิต กิตติชัยการ
17 Comparing temperature difference between internal and external surfaces of rectangular tube by using liquid crystal and thermal camera รศ.ดร.ชวลิต กิตติชัยการ
18 การประดิษฐ์อุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนสูญเสียโดยใช้เทอร์โมอิเล็กตริก รศ.ดร.ชวลิต กิตติชัยการ
19 High Speed Camera รศ.ดร.ชวลิต กิตติชัยการ
20 การศึกษาพฤติกรรมการเกิดโครงสร้างจุดปั่นป่วนภายใต้ผลกระทบจากสิ่งกีดขวางโดยใช้ผลึกของเหลว รศ.ดร.ชวลิต กิตติชัยการ
21 Design and development of the termite detection application รศ.ดร.ชวลิต กิตติชัยการ
22 การศึกษาคุณลักษณะของการไหลวนของอากาศหลังสิ่งกีดขวาง รศ.ดร.ชวลิต กิตติชัยการ
23 แคพพิลารี่การดูดน้ำในพืชโดยใช้ซีเอฟดี รศ.ดร.ชวลิต กิตติชัยการ
24 Weight scale sensor and force feet measurement in treadmill for medical รศ.ดร.ชวลิต กิตติชัยการ
25 การจำลองการไหลในใบพัดกังหันก๊าซของโรงไฟฟ้า  รศ.ดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร
26 High capabilities wheelchair version 2 อ.ดร.วรพงษ์ สว่างศรี
27 Special Design of Cutting Tool อ.ดร.วรพงษ์ สว่างศรี
29 เซนเซอร์วัดแรงในเครื่องกัด อ.ดร.วรพงษ์ สว่างศรี
30 การศึกษาการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมโดยใช้ซอฟต์แวร์ CAM อ.ดร.วรพงษ์ สว่างศรี
31 ปรับปรุงกระบวนการเพิ่มความสามารถของเครื่องเติมน้ำหล่อเย็น อ.ดร.วรพงษ์ สว่างศรี
32 Hover bike ผศ.ดร.พิพล บุญจันต๊ะ
33 การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซล (Test and Performance of IC Engine) ผศ.ดร.พิพล บุญจันต๊ะ
34 การทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพเครื่องยนต์กาซธรรมชาติเหลวร่วมกับน้ำมันดีเซล ผศ.ดร.พิพล บุญจันต๊ะ
35 เครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาติเหลว ผศ.ดร.พิพล บุญจันต๊ะ
36 Design measurement and analysis of energy saving of ERV system รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ
37 Water chiller and piping design for primary-secondary flow รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ
38 การออกแบบและการติดตั้งระบบควบคุมของระบบปรับอากาศแบบ VRF (Variable refrigerant flow) รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ
39 ปั๊มความร้อน (Heat Pump) รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ
40 ระบบการทำความเย็นแบบดูดซึม Absorption Chiller รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ
41 การทดสอบหาค่าสัมฤทธิ์การสูญเสียความดันของข้อต่อท่อลมแบบสี่เหลี่ยม รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ
42 เครื่องตรวจจับเมล็ดมะขาม (Tamarind Seed Detector) อ.ดร.ชมาพร เจียรบุตร
43 ถังขยะลอยน้ำ (Floating Bin) อ.ดร.ชมาพร เจียรบุตร
44 หุ่นยนต์รดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ (Automatic Watering Robot) อ.ดร.ชมาพร เจียรบุตร
45 The inspection of fungus and insect eggs on tamarind using image processing อ.ดร.ชมาพร เจียรบุตร
46 เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ อ.ดร.ชมาพร เจียรบุตร
47 ศึกษาระบบควบคุม PLC เพื่อใช้ปรับปรุงระบบสายพานการผลิตจำลอง อ.ดร.ชมาพร เจียรบุตร
48 Robot kit controlling by arduino อ.ดร.ชมาพร เจียรบุตร
49 การออกแบบท่อร่วมไอเสีย ผศ.ดร.ธเนศ อรุณศรีโสภณ
50 แบบจำลองการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลในรถบรรทุกขนาดเล็ก ผศ.ดร.ธเนศ อรุณศรีโสภณ
51 ออกแบบและพัฒนารถจักรยานยนต์ระบบไฮบริด ผศ.ดร.ธเนศ อรุณศรีโสภณ
52 แบบจำลองสำหรับเครี่องยนต์ Honda Civic 2012 ผศ.ดร.ธเนศ อรุณศรีโสภณ
53 โครงการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบขนาดเล็ก:การศึกษาพฤติกรรมระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ อ.ดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ
54 การหาอุณหภูมและรูปร่างที่เหมาะสมในการอบแห้งมันสำปะหลัง อ.ดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ
55 โครงการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบขนาดเล็ก : การออกแบบและพัฒนาโครงสร้าง ช่วงล่าง และระบบบังคับเลี้ยวน้ำหนักเบา อ.ดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ
56 Design and development of a prototype hydrothermal reactor for solid biofuel production from municipal solid waste อ.ดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ
57 โครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงถ่านด้วยกระบวนการคาร์บอไนเซชั่นในระดับห้องปฏิบัติการ อ.ดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ
58 การทำสำเนาปูน 3 มิติ เพื่อการปรับปรุงและแก้ไขสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด
59 เสื้อเกราะสำหรับผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด ผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด
60 การทำสำเนาดิจิตอล 3 มิติ เพื่อการปรับปรุงและแก้ไขสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด
61 ที่นั่งสำหรับคนไข้กระดูกสันหลังคดและที่นั่งหล่อแบบเฉพาะราย (The Scoliosis chair) ผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด
62 CNC Wood Carving ผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด
63 จักรยานขนาดเล็กรุ่นที่ 6 (Mini Bike V.6) ผศ.วัชระ เครือรัฐติกาล
64 การลดความเค้นหนาแน่นของชิ้นงานที่มี Countersunk Hole ภายใต้แรงดึง ผศ.วัชระ เครือรัฐติกาล
65 ศึกษาและวิเคราะห์ความเค้นหนาแน่นในชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ผศ.วัชระ เครือรัฐติกาล
66 ออกแบบการจำลองการไหลของโรงเก็บวัตถุระเบิด รศ.สมพงษ์ พิเชษฐภิญโญ
67 การออกแบบส่วนโลหะสำหรับการหล่อแบบทราย รศ.สัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์
68 A Press Cutting Machine for Thin Specimen รศ.สัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์
69 การออกแบบและการผลิตเครื่องทดสอบแรงดันภายในของขวดพลาสติก รศ.สัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์
70 Design and Manufacturing of a Polypropylene Product รศ.สัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์
71 ยานพาหนะบรรทุกเครื่องมือสแกน 3 มิติ รศ.สัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์
72 Enhancement of Heat transfer in Rectangular Duct using ultrasounds อ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์
73 การแสดงลักษณะการไหลและการแลกเปลี่ยนความร้อนของน้ำใต้คลื่นเหนือเสียงโดยการใช้ผลึกเหลว อ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์
74 การแลกเปลี่ยนความร้อนภายในท่อทรงสี่เหลี่ยม Heat Transfer in a square duct อ.ดร.เฉลิมพล เปล่งสะอาด
75 Solving a combustion for a sector in IC Engine (Fluent) system อ.ดร.เฉลิมพล เปล่งสะอาด
76 การจำลองการไหลผ่านท่อไอดีในเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน อ.ดร.เฉลิมพล เปล่งสะอาด
77 แบบจำลองการเผาไหม้ในเครื่องยนต์ดีเซล โดยการใช้โปรแกรม Forte อ.ดร.เฉลิมพล เปล่งสะอาด
78 Engine Simulation by Ansys 17.2 : solving a combustion simulation for a sector in IC engine (Forte) system อ.ดร.เฉลิมพล เปล่งสะอาด
79 Engine Simulation 4 ver.1 อ.ดร.เฉลิมพล เปล่งสะอาด
80 Gasoline Direct Injection Engine Simulation in IC Engine Fuent System V.2 อ.ดร.เฉลิมพล เปล่งสะอาด
81 Engine Simulation 1 อ.ดร.เฉลิมพล เปล่งสะอาด
82 ศึกษาแบบจำลองการเผาไหม้ในเครื่องยนต์ดีเซลภายในกระบอกสูบโดยการใช้โปรแกรม Forte อ.ดร.เฉลิมพล เปล่งสะอาด
83 ออกแบบและพัฒนา An-ti Roll Bar สำหรับรถ formula student ผศ.ดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์
84 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพาเวอร์มิเตอร์ ผศ.ดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์
85 สื่อการเรียนการสอน Certrifugal Pump Lab ผศ.ดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์
86 Wheel-Rail Interface Study at a Frog Point for BTSC ผศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ
87 Train Control Solution using Machine Vision ผศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ
88 การศึกษาความสึกหรอของล้อรถไฟแบบ VIDURA ของ ร.ฟ.ท. ผศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ
89 การออกแบบไซโคลนดักฝุ่น อ.สมสุข เตชสมบูรณ์สุข
90 เครื่องดูดควันควบคุมการทำงานด้วย Arduino อ.สมสุข เตชสมบูรณ์สุข
91 Windbelt energy generator ผศ.ดร.นัยสันต์ อภิวัฒนลังการ
92 การศึกษาและการออกแบบการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยกังหันลม (Wind Turbine Generator) ผศ.ดร.นัยสันต์ อภิวัฒนลังการ
93 การออกแบบรถจักรยานยนต์ไฮบริดโดยใช้โปรแกรม Advisor ผศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย
94 การควบคุมความชื้นในระบบปรับอากาศ ผศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย
95 ระบบควบคุมกึ่งอัตโนมัติในแบบจำลองรถยนต์ ผศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย
96 การศึกษาและประเมินผลโรงไฟฟ้าพลังงานขยะแบบหลุมฝังกลบ รศ.เกียรติไกร อายุวัฒน์
97 ก๊าซชีวมวล (Bio Gas) รศ.เกียรติไกร อายุวัฒน์
98 การประเมินประสิทธิภาพ ออกแบบ และพัฒนาเตาแก๊สซิไฟเออร์ รศ.เกียรติไกร อายุวัฒน์
99 การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมการคำนวณหาค่า OTTV และ RTTV ของกระทรวงพลังงาน รศ.เกียรติไกร อายุวัฒน์
100 One-dimensional force control ดร.วโรดม ตู้จินดา
101 Design of a Portable Walker III ผศ.ดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล
102 The affect of shot-peening on thermal residual stress in a welding joint อ.ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์
103 Bus Upgrade with PKM Pre-cut & New Verification Post กับ NKE1 GI slitter Project อ.ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์
104 การออกแบบและควบคุมชุดต้นกำลังไฮโดรลิคโดย Arduino ผศ.ดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์
105 การศึกษาและออกแบบระบบการทำความเย็นด้วยแม่เหล็ก (Magnetic Refrigeration) อ.ดร.จิระชัย มิ่งบรรเจิดสุข
106 การศึกษาระบบทำความเย็นแบบเทอร์โมอะคูสติก รศ.ดร.มนตรี พิรุณเกษตร
107 อุปกรณ์ช่วยวัดรูปร่างผิวหน้าตัดรางรถไฟชนิด BS100A ของการรถไฟฟแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.กรรมมันต์ ชูประเสริฐ

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์