รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

 

 

 

 

ประกาศโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

-------------------------------------------------

 

                    ตามที่โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง) นั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการรับสมัครและพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก และให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้เข้าสอบคัดเลือกตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561  โดยกำหนดสอบสัมภาษณ์วันเสาร์ ที่ 9  มิถุนายน 2561 ห้อง 5ณ ห้องสำนักงาน อาคาร 5 ชั้น 2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

                           

                                                          ประกาศ ณ วันที่  25  พฤษภาคม  2561

 

 

 

                                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธำรงค์  พุทธาพิทักษ์ผล)

                            ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ (รอบสอง)
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
ระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา  :  วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)

    รหัสสาขาวิชา XE57

ลำดับที่

เลขที่สมัคร

ชื่อ-สกุล

แผนการเรียน

เงื่อนไขการรับเข้าศึกษาของสาขา

1

611201

นายธีระพงศ์  คงเทพ

ก แบบ ก2

-

2

611202

ร.ต. นิธิ ใจแก้ว

ก แบบ ก2

-

3

611203

น.ส.ธิติมา  สุระดะนัย

ก แบบ ก2

-

4

611204

น.ส.กฤตพร  ชายพรม

ก แบบ ก2

-

5

611205

นายสิทธิพันธ์  สอนสุจิตรา

ก แบบ ก2

-

6

611206

นายกายเพชร  นันทะภา

ก แบบ ก2

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์