ประกาศ รับเงินโครงงาน 01208499 ,01211499

ประกาศ

         ให้นิสิตชั้นปี 4 (ภาคปกติ)  มารับเงินโครงงาน 01208499 ,01211499 ในวันที่ 1–2 และ 5-9 มิถุนายน  2560 เวลา  10.00 – 12.00 น.
ที่ห้อง 5202  โดยต้องเตรียมเอกสาร 1. สำเนาบัตรประชาชนที่ไม่หมดอายุ  พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง   กรณีที่ไม่มารับด้วยตนเองต้องทำใบมอบฉันทะ,สำเนาบัตรของตัวเองและสำเนาบัตรของผู้มารับให้

ตัวอย่างใบมอบฉันทะ

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์