ประกาศ รับเงินโครงงาน 01208499 ,01211499

ประกาศ

         ให้นิสิตชั้นปี 4 (ภาคปกติ)  มารับเงินโครงงาน 01208499 ,01211499 ในวันที่ 1–2 และ 5-9 มิถุนายน  2560 เวลา  10.00 – 12.00 น.
ที่ห้อง 5202  โดยต้องเตรียมเอกสาร 1. สำเนาบัตรประชาชนที่ไม่หมดอายุ  พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง   กรณีที่ไม่มารับด้วยตนเองต้องทำใบมอบฉันทะ,สำเนาบัตรของตัวเองและสำเนาบัตรของผู้มารับให้

ตัวอย่างใบมอบฉันทะ

 

Department of Mechanical Engineering
 
  Faculty of Engineering, Kasetsart University
  50 Ngam Wong Wan rd., Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand.
   Ttel. +66(0) 2797-0999 Ext. 1803, 1804   Fax. +66(0) 2579-4576 MAP