โครงการวิศวกรยุคใหม่ 2559

นิสิตที่กำลังจะเข้าสู่ชั้นปีที่ 2 ภาควาวิศวกรรมเครื่องกล จะต้องเข้าร่วม

โครงการวิศวกรยุคใหม่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

            1.เพื่อให้นิสิตที่กำลังจะเข้าศึกษายังภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รู้จักกับอาจารย์และบุคลากร      รวมถึงกิจกรรม การดำเนินงาน ของภาควิชาฯ กฎเกณฑ์และกติกาของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

            2.เพื่อให้นิสิตได้รู้จักลักษณะงานของวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล

            3.เพื่อให้นิสิตได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ แผนการเรียน และข้อปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

            4.เพื่อปลูกฝังจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล

            5.เพื่อให้นิสิตได้ทำความรู้จักกับเพื่อนนิสิต และนิสิตรุ่นพี่ในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

รูปแบบโครงการ

            สำหรับโครงการวิศวกรยุคใหม่ ได้แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมคือ

  • กิจกรรมปฐมนิเทศ (กิจกรรมนี้นิสิตทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม) ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในวันที่ จันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560
  • กิจกรรม ME Camp  (กิจกรรมนี้นิสิตทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม) โดยกิจกรรมส่วนนี้จะจัดในวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2560  ณ บ้านสังข์ บีท รีสอร์ท จ.ระยอง

 

 

 

ขอให้นิสิตดาวน์โหลดเอกสารใบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ และรายละเอียดโครงการ ได้ที่ download

และส่งใบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ ทาง E-Mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือที่ธุรการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

อาคาร 5 ชั้น 2 ที่  พี่อ้อย หรือ พี่กอล์ฟ

ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

 

 

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์