สันติ ลักษิตานนท์, รศ. ดร.

 

รศ.ดร. สันติ ลักษิตานนท์

santi laksitanonta, ph.d.
associate professor

 

 

 

 

 

contact

 
room:
5501/6
building:
mechanical engineering building (#5)
tel:
+66(0) 2942-8555 ext. 1817
email:
fengstlku.ac.th
 

education

b.eng. (mechanical engineering), kasetsart university, thailand
m.eng. (mechanical engineering), kasetsart university, thailand
d.eng. (machinery and management), asian institute of technology, thailand
 

courses

 
01208221: engineering mechanics i (statics)
01208222: engineering mechanics ii (dynamics)
01208261: mechanics of solids
01208451: air conditioning
 

fields of interest

 
air conditioning
do concentration determination
pressure vessel design
applied mechanics

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์