สมสุข เตชสมบูรณ์สุข, อ.

 

อ. สมสุข เตชสมบูรณ์สุข

Somsuk Tachasomboonsuk
Lecturer

 

 

 

 

Contact

 
Room:
5501/7
Building:
Mechanical Engineering Building (#5)
Tel:
+66(0) 2797-0999 ext. 1826
Email:
fengsstku.ac.th
 

Education

B.Eng. (Mechanical Engineering), Kasetsart University, Thailand
M.Eng. (Mechanical Engineering), Kasetsart University, Thailand
 

Courses

01208222: Engineering Mechanics II (Dynamics)
01208271: Computer Methods for Mechanical Engineering
01208281: Workshop Practice
01208323: Engineering Measurements
 

Fields of Interest

Applied Mechanics
Measurements

  

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์