วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รศ. ดร.

 

รศ.ดร. วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย

Withit Chatlatanagulchai, Ph.D.
Associate Professor

 

 

 

 

 

Contact

 
Room:
5501/4*
Building:
Mechanical Engineering Building (#5)
Tel:
+66(0) 2797-0999 ext. 1858
Email:
fengwtcku.ac.th
*also at CRVLAB at room: 0910 ตึกขูขาติ
 

Links

 

Education

B.Eng. (Mechanical Engineering), Chulalongkorn University, Thailand
M.B.A. (General Management), NIDA, Thailand
M.S. (Computer and Engineering Management), Assumption University, Thailand
M.S. (Mechanical Engineering), Purdue University, West Lafayette, USA
Ph.D. (Mechanical Engineering), Purdue University, West Lafayette, USA
 

Courses

 
01208222: Engineering Mechanics II (Dynamics)
01208322: Mechanical Vibrations
01208481: Special Mechanical Engineering Laboratory
01208511: Engineering Analysis for Mechanical Engineers
01208571: Dynamics System Modeling and Analysis
01208581: Nonlinear Systems in Mechanical Engineering
 

Fields of Interest

 
Controls: Quantitative Feedback Theory, Backstepping Control, Intelligent Systems, Nonlinear Systems and Control.
Robotics: Motion Planning, Microcontroller, Machine Vision, Labview.
Vibrations: Vibration of Distributed Parameter System, Command Shaping Method.
 

 

 

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์