พงศ์ธร พรหมบุตร, ผศ. ดร.

 

ผศ.ดร. พงศ์ธร พรหมบุตร

pongtorn prombut, ph.d.
assistant professor

 

 

 

 

 

contact

 
room:
5501/5
building:
mechanical engineering building (#5)
tel:
+66(0) 2942-8555 ext. 1739
email:
pongtorn.pku.ac.th
 

education

b.eng. (mechanical engineering), chiang mai university, chiang mai, thailand
m.eng. (mechanical engineering), university at buffalo, new york, usa
m.s. (mechanical engineering), ecole nationale supérieure de l’aéronautique et de l’espace (ensae), france
ph.d. (mechanical engineering), université paul sabatier (toulouse iii), france
 

courses

 
01208381: mechanical engineering laboratory i
01208382: mechanical engineering laboratory ii
01208526: composite materials for mechanical engineering
01215213: aerospace engineering laboratory i
01215421: computational structural mechanics
01215496: selected topics in aerospace engineering: composites
01215525: mechanics of composite materials for aerospace applications
01215526: fracture mechanics in aerospace engineering
 

fields of interest

 
composite materials: behavior of composite structures, damage and failure of composite materials, structural health monitoring
renewable energy: structural design of composite wind turbine blades, matching of wind turbine rotor and electrical generator
lightweight vehicle structures and components: composite propeller blades for uavs
 

 

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์