คุณยุต เอี่ยมสอาด, ผศ.ดร.

 

ผศ.ดร. คุณยุต เอี่ยมสอาด

Kunnayut Eiamsa-ard, Ph.D.
Assistant Professor

 

 

 

 

 

Contact

Room:
5401/3
Building:
Mechanical Engineering Building (#5)
Tel:
+66(0) 2942-8555 Ext. 1836
Email:
fengkyeku.ac.th
 

Links

 

Education

B.Eng. (Mechanical Engineering), Kasetsart University, Thailand
M.S. (Industrial Engineering), University of Pittsburgh, PA, USA
M.S. (Mechanical Engineering), Carnegie Mellon University, PA, USA
Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Missouri, MO, USA
 

Courses

 
01208111: Engineering Drawing
01208381: Mechanical Engineering Laboratory I
01208481: Special Mechanical Engineering Laboratory
01208495: Preparation for Mechanical Engineering Project
01208499: Mechanical Engineering Project
01208596: Selected Topics (Computer Integrated Manufacturing – CIM)
01208597: Seminar for Master Students
01208697: Seminar for PhD Students
01211311: Computer Numerical Control (CNC)
 

Fields of Interest

Laser Aided Manufacturing Process (Layer Manufacturing)
CAD/CAM
Computational Geometry, Geometric Modeling, Computer Graphics
Path Planning for Robots and Machines
Rapid Prototyping
Part, Mould & Die Repair
CNC Machining, Water Jet Cutting, Non-conventional Machining
Automatic Data Collection, Bar Code, RFID
Information System and Database
Production Planning and Scheduling
Simulation
Automation, PLC
 

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์