ลิงค์น่าสนใจ

Internal Divisions

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
Faculty of Engineering, Kasetsart University

สำนักทะเบียนและประมวลผล มก.
Office of the Registrar, Kasetsart University

กองกิจการนิสิต มก.
Student Affairs Division, Kasetsart University

บัณฑิตวิทยาลัย มก.
Graduate School, Kasetsart University

สถาบันวิจัยและพัฒนา มก.
Kasetsart University Research and Development Institute (KURDI)

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT)
Research and Development Institute of Production Technology
ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
Center of Safety Technology in Buildings and Industrial Works (CST)
Computational Mechanics Lab (CML)
ห้องปฏิบัติการควบคุมหุ่นยนต์และการสั่นสะเทือน
Control of Robot and Vibration Laboratory (CRV Lab)
ห้องปฏิบัติการเผาไหม้ประยุกต์
Applied Combustion Laboratory (ACL)

Student Scholarships and Funds

โครงการให้ทุนสนับสนุนโครงงานอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (IRPUS)
Industrial and Research Projects for Undergraduate Students (IRPUS)
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
Student Loans Fund
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)
Office of the Civil Service Commission (OCSC)
ทุน Fulbright
Thailand - United States Educational Foundation (TUSEF/Fulbright)
ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
Anandamahidol Foundation, Thailand

Selected National and Publications

วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Songklanakarin Journal of Science and Technology
วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart Journal (Natural Science)
วารสารฉบับภาษาอังกฤษ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Journal of Research in Engineering and Technology
วิศวกรรมสาร มก. (ฉบับภาษาไทย) 
Kasetsart Engineering Journal
วิศวกรรมสาร มข.
KKU Engineering Journal

Selected International and Publications

American Society of Mechanical Engineers
Society of Automotive Engineers
International Journal of Engine Research (Articles available on Professional Engineering Publishing)
Science Direct
Ingenta Connect

Related Links

สภาวิศวกร
Council of Engineers (COE)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
Commission on Higher Education
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
National Science and Technology Development Agency (NSTDA)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
The Thailand Research Fund (TRF)
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
Energy Policy and Planning Office (EPPO)
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
Office of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
National Innovation Agency (NIA)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
Office of the National Research Council of Thailand (NRCT)
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม
Thai Industrial Standards Institute (TISI)
สมาคมวิศวกรรมยานยนต์แห่งประเทศไทย
Society of Automotive Engineers of Thailand (TSAE)
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท.) ในพระบรมราชูปถัมภ์
The Engineering Institute of Thailand (EIT) under H.M. the King’s Patronage
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Plc.
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
Chevron Thailand
AVL LIST GmbH
(currently under AVL-AST University Partnership Program)
ต่อยอด ดอท คอม

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์