หลักสูตรปริญญาตรี

ภาควิชาเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ในระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปี พ.ศ.2508 โดยปัจจุบันในแต่ละปีการศึกษา ภาควิชาฯ ได้รับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติจำนวน 100 คน หลักสูตรภาคพิเศษจำนวน 100 คน และหลักสูตรนานาชาติจำนวน 80 คน เพื่อรองรับความต้องการจำนวนบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลผู้มีคุณภาพและมี ความพร้อมสำหรับการทำงานหรือการศึกษาขั้นสูงต่อไป

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์