รายนามคณาจารย์

           

หัวหน้าภาควิชา
 ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง

 

รองหัวหน้าภาควิชา
อ. ชาญเวช ศีลพิพัฒน์

 

 

 

 

 

รองหัวหน้าภาควิชา
ผศ.ดร.พงศ์ธร พรหมบุตร

 

 

 

 

 

รองหัวหน้าภาควิชา
อ.ดร.เฉลิมพล เปล่งสะอาด

 

 

 

 

 

รองหัวหน้าาภาค
อ.ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์

                                     

 

คณาจารย์

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์